Nacionalni Park Prokletije

 
Ocijeni >

Najmlađi park Crne Gore. Pružaju se kao zidine na kraju svijeta, kao da iza nema ništa sem bezdna. Ime koje ima prizvuk kletve, sa jednakim značenjem u imenu  i na albanskom dijelu, pune su surovih, misterioznih vrhova koji se ne daju nagaziti, zastrašujućih procijepa, cirkova, tajanstvenih izvora, jezera. Pune bolnog sivila, ali i zelene utjehe. Ipak ovi “Alpi na jugu Evrope“, privlače naučnike, planinare, ljubitelje prirode, turiste, lovce.

Status : Nacionalni park od 2009. godine; Teritorija opština: Plav, Površina: 16.630 ha; Površina rezervata 1.052 ha, Nadmorska visina: brojni vrhovi sa preko 2.000 mnv

Hidrografija: glacijalna jezera (Hridsko, Visitorsko, Ropojansko, Tatarijsko, Bjelajsko, jezerce na Vezirovoj Bradi, jezerce na Treskavcu, Koljindarsko i dr.), veći i manji vodotoci, vrela i izvori pitke i mineralne vode, rijeke, podzemni izdani i planinske lokve.

Hridsko-Ridsko jezero:

  • Nadmorska visina 1.970 m

  • Površina od 33-36.000 m, zavisno od vodostaja

  • Maksimalna dubina 4 m

Klima: Kontinentalna, planinska i subalpska. Zime su veoma oštre i duge, a ljeta svježa i kratka. Srednje godišnje temperature vazduha od 2-7°C. Maksimalna količina padavina izlučuje se u kasnu jesen i prvi dio zime. Sniježni pokrivač je prosječne debljine 15cm i zadržava se od 90 - 210 dana.

Reljef je razuđen, sa brojnim visovima, klisurama, strmim padinama, riječnim dolinama alpskog tipa i drugim prirodnim fenomenima. Ističu se sledeće zone: Karanfilsko-Bjelička (najkrševitiji dio ovog područja, sa brojnim vrhovima preko 2.000 mnv); Visitorska; Zona Bogićevice; Zona Bora i Kofiljaće; Staračko-zavojska zona.

Rezervati :

  •  Hridsko jezero
  •  Volušnica

Tel:
  • +382 (0)20 658 071
Fax:
  • +382 (0)20 658 071

Aktivnosti

  • Hiking / Trekking
Komentari (0)